anak Malaysia yang bangga dengan matematik

anak Malaysia yang bangga dengan matematik

Tuesday, 6 December 2011

LATIHAN 5.2 : PENGIRAAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH MELIBATKAN PERATUS

1.  Hitung nilai ini.  
     40% daripada 630        
                                         
     =   40   x   630 
         100                 
    =   252                        
                                             
2.  Nyatakan dalam peratus.
      17  daripada  34                               
                                                            
    =    17   x   100%                                  
         100                                                   
    =   50%                                             
                                                              
3.  Cari nilai asal.                                          
     18% daripada nilai asal ialah 45.                    
                                                                  
     Nilai asal    =   100%     x    45   
                             18%                        
                      =    250                     

4.  Cari nilai tambahan dan nilai susutan    
     200 kg ditambahkan sebanyak 15%.
                                                               
     Nilai tambahan    =   15      x    200 kg 
                                    100                   
                               =   30 kg  
                                                                  
5. Hitung nilai akhir bagi soalan ini.
    235 g ditambahkan sebanyak 30%                       
                                                                             
    Nilai akhir   =   (100  +  30)%  x  235 g              
                      =    130    x    235 g                      
                            100                                              
                      =    305.5 g                                    
6.  Cari peratus tambahan atau peratus susutan. 
     200 ditambahkan sebanyak 14.                   
                                                                       
     Peratus tambahan    =   14     x    100%              
                                        200                          
                                   =   7%                                 
                                                                           
7. Cari peratus keuntungan atau peratus kerugian.    
    Harga kos               =  RM80                                     
    Keuntungan             =   RM20                                  
                                                                           
   Peratus Keuntungan  =  RM20    x    100%     
                                       RM80                              
                                   =  25%                               
                                                                             
8. Cari peratus keuntungan atau peratus kerugian.   
    Harga kos   :   RM36                                         
    Harga Jual   :   RM43.20                                
                                                                            
    Keuntungan              =  RM43.20  -  RM36   
                                    =    RM7.20
    Peratus Keuntungan  =    RM7.20    x   100%     
                                           RM36                           
                                    =   20%                           
                                                                            
9. Cari peratus diskaun.                                                          
    Harga asal    :   RM1480                                            
    Harga Jual    :   RM1258                           
   Diskaun               =    RM1480  -   RM1258        
                              =    RM222                        
   Peratus Diskauan =  RM222    x   100% 
                                  RM1480                   
                              =  15%                              

10. Hitung harga asal.                                    
      Harga Jual   :   RM43                       
      Diskaun      :    14%         

     Harga asal   =       RM43                   
                            (100 - 14)%    
                        =  RM43  x  100    
                                             86    
                        =  RM50               

11. Selesaikan.                                
      Prinsipal          :  RM6000                             
      Kadar faedah  :  6% setahun       
      Masa              :  3 tahun        
      Faedah     =  ?                       
                                                            
      Faedah     =  RM6000  x  3  x  6%   
                      =  RM6000  x  3  x    
                                                      100  
                      =  RM1080                              
                                                                 

                      

LATIHAN 5.1 : PERATUS

1. Nyatakan pecahan yang berikut dalam peratus.      
                                                                         
          5     =     5   x   100%    =    62.5%
          8            8                                                 
                                                                         
2. Tukarkan perpuluhan yang berikut kepada peratus.
                                                                                
      0.35   =   0.35   x   100%   =   35%                  
                                                                                
3. Tukarkan peratus yang berikut kepada pecahan dalam sebutan yang terendah.
                                                                                                                       
      8%    =    8     =                                                                                    
                   100         25                                                                                   
                                                                                                                          
4.  Tukarkan peratus yang berikut kepada perpuluhan.                   
                                                                                
   12%    =   12    =   0.12
                  100                                                       

KESIMPULAN PERATUS

Kira-kira peratus sesuai diperkenalkan kepada murid yang sudah mampu dan mahir berfikir secara operasi konkrit, iaitu, murid berumur 11 tahun ke atas. Ini disebabkan murid sedemikian sudah boleh membuat pertalian nisbah (rational analysis) dan bukannya terhad kepada saiz dan kuantiti sahaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Murid yang menghadapi masalah menyelesaikan kira-kira peratus mungkin mempunyai kesulitan dalam operasi darab dan bahagi, dan dalam mengaitkan konsep peratus dengan nisbah dan pecahan. Maka, adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mengesan punca kelemahan murid secara sistematik dan untuk memulihkan kelemahan mereka.

Sunday, 4 December 2011

LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH

Hanis membeli sebuah televisyen dengan harga asalnya RM770 dengan diskaun 20%. Berapakah jumlah wang yang dibayar untuk televisyen tersebut?
Langkah 1 : Memahami Masalah
                   Harga asal  = RM770
                   Diskaun      =  20% 

Langkah 2 : Merancang Operasi
                  Cari nilai 20% daripada RM770.
                  Seterusnya tolak jumlah tersebut daripada RM770.

Langkah 3 : Menyelesaikan masalah
                   Diskaun                        =  RM770  x  20   
                                                                            100  
                                                       =  RM154
                  Harga selepas diskaun   =  RM770 - RM154
                                                       =  RM616

Langkah 4 : Menyemak Jawapan
                                100    x  616   =  770
                                 80                                                                                                     

NOTA 11

Komisen   =  %  komisen  x  harga jual

NOTA 10

Dividen   =  % dividen  x  pelaburan

NOTA 9

Faedah Ringkas  =  kadar faedah  x  prinsipal  x  tempoh masa

NOTA 8

Diskaun          =   harga jual   -  harga diskaun
                                                                      
Peratus Diskaun  =        diskaun        x   100%
                                   harga jual                                                                                                                     

NOTA 7

Kerugian              =   Harga Kos   -   Harga Jual
                                                                         

Peratus Kerugian =      kerugian   x   100%
                                  harga kos                                                                          

NOTA 6

Keuntungan               =   harga jual    -    harga kos
                                                                             
Peratus Keuntungan   =   keuntungan   x   100%     
                                        harga kos                      NOTA 5

Peratus Susutan dalam kuantiti

         =   nilai susutan    x   100% 
                 nilai asal

NOTA 4

 Peratus Tambahan dalam kuantiti
                     
           =   nilai tambahan   x  100%
                    nilai asal

Tuesday, 22 November 2011

NOTA 3

Satu nombor perpuluhan boleh ditukar kepada peratus.

Contoh  :     0.04   =  4%
                   0.22   =  22%

NOTA 2

Satu pecahan boleh ditukar kepada peratus.
Contoh :             1/5  =  20/100  =  20%

            atau       1/5  = 1/5  x  100%  =  20%

NOTA 1

Peratus ialah satu pecahan dengan penyebut 100.

Contoh :  5/100      =    5%

              17/100     =   17%

Wednesday, 2 November 2011

PENGENALAN PERATUS (%)

           Dalam kehidupan seharian, banyak perkara melibatkan peratus, misalnya markah ujian, jumlah penduduk, faedah simpanan wang, pasaran wang, kadar kemalangan jalan raya, pasaran barangan dan sebagainya. Oleh itu, kemahiran membuat pengiraan peratus merupakan satu daripada kemahiran asas yang mesti dibentuk kepada murid supaya mereka dapat menjadi pengguna yang cekap dan bijak, khususnya, dalam bidang perdagangan dan urusan jual beli.
           Kesediaan murid mempelajari peratus diperoleh setelah mereka mahir dengan pengiraan pecahan, nisbah dan perpuluhan. Ini disebabkan konsep peratus berkait rapat dengan konsep pecahan, nisbah dan perpuluhan. Kesemuanya melibatkan perbandingan di antara kuantiti-kuantiti dengan cara membahagi dan menolak. Perbandingan antara dua kuantiti dipanggil nisbah, yang mana kuantiti perujuk perbandingan dipanggil bes. Bagi pecahan, nombor penyebut ialah nombor bes.

KONSEP PERATUS (%)

Peratus merupakan perbandingan di antara satu kuantiti dengan satu kuantiti bes. Peratus boleh diberi makna sebagai perseratus. Oleh itu, 15 peratus (%) memberi makna sebagai lima belas perseratus, iaitu 15/100. Maka. 15/100 ialah bentuk pecahan, 15:100 ialah bentuk nisbah dan 0.15 ialah bentuk perpuluhan.

      Ringkasnya :

                         15 %   =  15/100    atau   15 : 100    atau    0.15

LAMPIRAN